ค้นหาระหว่างวันที่ไม่ได้ครับ

คือว่าในตาราง tb_bring ฟิลล์ bring_date ผมกำหนดเป็น varchar อะครับพอ query ระหว่างวันที่ข้อมูลมันออกมาไม่ตรงครับ
ผมต้อง convert ให้เป็น date ก่อนหรือว่าทำอย่างไงครับ
ข้อมูลในตาราง
19/08/2550
19/07/2552
19/09/2552

คำสั่ง
select bring_date from tb_bring where bring_date between '19/08/2550' and '19/09/2552'
ผลลัำพธ์
19/08/2550
19/09/2552
19 ก.ย. 2552 2 1,237

ใช่ครับต้องแปลงก่อน

แต่ผมว่านะ เปลี่ยนฟิลด์เป็นชนิด DATE ก็ได้นะ
#1

ลองแปลงให้เป็น timestamp ก่อนก็ได้นะคับจะได้ค่าที่เที่ยงตรงกว่า
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^