สอบถามเรื่อง Resize รูปภาพที่เป็นสกุล png แล้วทำไมแบล็กกราวถึงเป

 if($fileupload) { $array_last=explode(".",$fileupload_name); $c=count($array_last)-1; $lastname=strtolower($array_last[$c]); if($lastname=="gif" or $lastname=="jpg" or $lastname=="jpeg" or $lastname=="png") { $sql2="SELECT MAX(id_prd) FROM tb_product"; $result2=mysql_db_query($dbname,$sql2); $row=mysql_fetch_row($result2); $photoname=$row[0].".".$lastname; copy($fileupload,$dirprd.$photoname); // ตรวจสอบนานสกุลไฟล์ if($lastname=="jpg" or $lastname=="jpeg") { $ori_img = imagecreatefromjpeg($fileupload); } else if($lastname=="png") { $ori_img = imagecreatefrompng($fileupload); } else if($lastname=="gif") { $ori_img = imagecreatefromgif($fileupload); } // หาและสร้างขนาดไฟล์ $ori_size = getimagesize($fileupload); $ori_w = $ori_size[0]; $ori_h = $ori_size[1]; // ตรวจสอบความกว้างความยาว if ($ori_w>$ori_h) { $new_w = 150; $new_h = round(($new_w/$ori_w) * $ori_h); } else { $new_h =150; $new_w = round(($new_h/$ori_h) * $ori_w); } $new_img = imagecreatetruecolor($new_w,$new_h); imagecopyresized($new_img,$ori_img,0,0,0,0,$new_w,$new_h,$ori_w,$ori_h); if ($lastname=="jpg" or $lastname=="jpeg") { imagejpeg($new_img,"../product_small/$photoname"); } else if($lastname=="png") { imagepng($new_img,"../product_small/$photoname"); } else if($lastname=="gif") { imagegif($new_img,"../product_small/$photoname"); } imagedestroy($ori_img); imagedestroy($new_img); $sql3="UPDATE tb_product SET img_prd='$photoname' WHERE id_prd='$row[0]' "; $result3=mysql_db_query($dbname,$sql3); } unlink($fileupload); } 
21 ส.ค. 2552 1 1,609

เท่าที่ทราบ ไม่มีครับ php ไม่สามารถทำได้
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^