เกี่ยวกับ GAJAX GFROM

ผมทำโค็ด upload โดยใช้ js ตามนี้ครับ

new GForm('frm_upload','wait',true,check).onsubmit(doUpload);

แต่พอกด submit แทนที่จะไปเช็คที่ ฟังก์ชัน check ก่อน มัน action ไปเลยครับ ทั้งๆที่ผม ใช้ ฟังก์ชั่น check return false

โค๊ดหน้า ฟอร์มประมาณนี้ครับ
<form  name="frm_upload" id="frm_upload" method="post"  action="property/doadd.php" >

        
        
          <table width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
            <tr>
              <td width="16%" height="30"><div align="right"><strong><font color="#000000">&nbsp;
                  </font>Title: </strong></div></td>
              <td width="84%" height="30">
                <input name="title" type="text" class="box" id="add_title" size="49" required="required">
                &nbsp;<span class="result" id="addTitle">*</span>
                </td>
            </tr>
            
            
            
            <tr>
              <td valign="top"><div align="right"><strong><strong></strong>Type
                  Name: </strong></div></td>
              <td> <select id="ref_id_type" name="ref_id_type"class="box" >
                  <option value="0">----- Please Select -----</option>
                  <?
                  require_once("type.php");
                   ?>

                </select> <strong><font color="#FF0000">*</font></strong> <div id="view_cate2"></div>
                <DIV ID="cololrchart_display"></DIV></td>
            </tr>
            <tr>
              <td valign="top"><div align="right"><strong>Zone: </strong></div></td>
              <td><select name="zone" class="box" id="zone">
                  <option value="0" selected>----- Please Select -----</option>
                  <option value="1">North West</option>
                  <option value="2">North East</option>
                  <option value="3">South West</option>
                  <option value="4">South East</option>
                  <option value="5">Phuket Town</option>
                </select>
                <strong><font color="#FF0000">*</font></strong> </td>
            </tr>
            
            <tr>
              <td height="30">&nbsp;</td>
              <td height="30"><input name="Submit" type="submit" class="box" value="Submit">
                <input name="Submit2" type="reset" class="box" value="Reset"></td>
            </tr>
          </table>
          
      </div></td>
  </tr>
</table>
</form>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
new GForm('frm_upload','wait',true,check).onsubmit(doUpload);
//]]>
</script>
14 ส.ค. 2552 1 1,357

เข้าใจว่าคงใช้งานไม่ถูกต้อง ผมได้เขียนบทความให้แล้วครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^