ไม่สามารถแบ่งหน้าได้ตามคำสั่ง

สวัสดีครับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
ผมได้เขียนphp ขึ้นมาไฟล์นึง เพื่อทำการแบ่งหน้าของตาราง
แต่ว่าตอนนี้มันไม่สามารถแบ่งหน้าตารางตามที่เรากำหนดไว้
ผมกำหนดหน้าตารางไว้ 25 แต่ว่ามันแสดงผลเกินมาโดยที่ไม่ตัด
ไปหน้าอื่น แบบนี้ควรจะแก้ไข code ตรงนี้ยังไงดีครับ
รบกวนผู้ที่มีความรู้ชี้ทางสว่างให้ด้วยครับ

นี่เป็น code ที่ผมเขียนขึ้นมาครับ

<?
header ('Content-type: text/html; charset=utf-8');
include ("config2.php");
include ("config.php");
include ("category.php");
include("function.php");
$conn=mysql_connect($dbserver,$dbuser,$dbpass) or die ("เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ครับสาดดดด...");
mysql_select_db($dbname,$conn);
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$strSQL = "SELECT id FROM smeweb_track";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
$Num_Rows = mysql_num_rows($objQuery);
themehead($sitetitle);
?>

<?
echo "<H3><CENTER><B><FONT COLOR=\"#663300\"></FONT>แจ้งหมายเลขพัสดุ</B></CENTER></H3>";
?>

<TABLE>
<TR bgcolor=#00FFFF>
    <TD width=150px align = center class="font">หมายเลขพัสดุ</TD>
    <TD width=120px align = center class="font">ชื่อลูกค้า</TD>
    <TD width=180px align = center class="font">วัน/เวลา ที่แจ้งเลขพัสดุ</TD>
    <TD width=150px align = center class="font">สถานะ</TD>
</TR><?php
$show = mysql_query("SELECT * FROM $tablename order by id desc",$conn);
$nums_rows = mysql_num_rows($show);

// function  page
$Per_Page = 5;   // Per Page

$Page = $_GET["Page"];
if(!$_GET["Page"])
{
    $Page=1;
}

$Prev_Page = $Page-1;
$Next_Page = $Page+1;

$Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page);
if($Num_Rows<=$Per_Page)
{
    $Num_Pages =1;
}
else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0)
{
    $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ;
}
else
{
    $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1;
    $Num_Pages = (int)$Num_Pages;
}

$strSQL .=" order by id ASC LIMIT $Page_Start , $Per_Page";
$objQuery  = mysql_query($strSQL);
while ($showdetail=mysql_fetch_array($show))
{
    while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
    $id=$objResult['id'];
    if(($id % 1) == 0)
    {
        $bgc = ($bgc=="#FFF4FA") ? "#FFDFEF" : "#FFF4FA";
    }
?>


    <tr bgcolor=<?= $bgc;?>>
    <td width=80px align ='center' class="font">
      <?=$showdetail['trackid']?>
    </td>
    <td width=140px align ='center' class="font">
      <?=$showdetail['customername']?>
    </td>
    <td width=140px align ='center' class="font">
      <?=$showdetail['datepost']?>
    </td>
    <td width=140px align ='center' class="font">
      <?=$showdetail['status']?>
    </td>
    <tr>
<?php
}

?>

</TABLE>
Total <?= $Num_Rows;?>  : <?=$Num_Pages;?> Page :
<?
if($Prev_Page)
{
    echo " <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Prev_Page'><< Back</a> ";
}

for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){
    if($i != $Page)
    {
        echo "[ <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$i'>$i</a> ]";
    }
    else
    {
        echo "<b> $i </b>";
    }
}
if($Page!=$Num_Pages)
{
    echo " <a href ='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Next_Page'>Next>></a> ";
}
mysql_close($conn);
?>

<?
themefoot();
?>
11 ส.ค. 2552 1 1,725

ได้ตรวจสอบดูยัง ว่า query ถูกต้องมั้ย

ลองไปตรวจ query ดูก่อน

echo $strSQL;
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^