ถามเกี่ยวกับการส่งไฟล์ภาพใน Ajax ค่ะ ติดมาหลายวันแล้วค่ะ

อยากรู้ว่าทำไมเวลาเราส่งไฟล์ภาพไปโดยการ submit  การใช้คำสั่ง  print_r($_FILES);  มันแสดงผลถูกต้องค่ะ  copy ได้ แต่ถ้าเป็นการส่งแบบนี้มันจะให้ค่าเป็นแบบนี้ค่ะ Array() แก้มาทุกวิธีแล้วค่ะ  set 777 แล้วทุกโฟลเดอร์ก็ไม่ได้ค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ


อันนี้คือไฟล์แรก admin.php

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="modules/Schools/js/addGroupSubject.js"></script>

<body onLoad="send_group_subject_data();">
<table width="99%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
  <tr>
    <td width="100%">
 <form action="#school" method="get" name="fSchools" enctype="multipart/form-data">
 <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
      <tr>
        <td><img src="../../images/linkicon.gif" width="9" height="9" /><b>
          <?=$mod?>
        </b></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input name="hddID" type="hidden" id="hddID">
          <input name="hddFile" type="hidden" id="hddFile"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="426">&nbsp;</td>
        <td width="234">รหัสคอร์สโหราศาสตร์</td>
        <td width="545"><input name="code" type="text" id="code" size="3" maxlength="8" /> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>ชื่อคอร์สโหราศาสตร์</td>
        <td><input name="name" type="text" id="name" maxlength="50" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td valign="top">รายละเอียดคอร์สโหราศาสตร์</td>
        <td><textarea name="des" cols="30" rows="4" id="des"></textarea></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>สถานะคอร์สโหราศาสตร์</td>
        <td><input name="gs_status" type="radio" value="0" checked>
ฟรี
  <input name="gs_status" type="radio" value="1">
จ่ายเงิน </td>
      </tr>
  
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>รูปโลโก้ประจำคอร์ส</td>
        <td><div id="showpic"></div>
          <input name="UserFile" type="file" id="UserFile" />
          (50*35 pixels)</td>
      </tr>
     
      <tr>
        <td><a name="school"></a></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input name="btnAddGroupSubject" type="button" id="btnAddGroupSubject" onClick="chknull();" value="เพิ่ม"/>
  
          <input name="btnAddGroupSubject2" type="button" id="btnEditGroupSubject" onClick="editGroupSubject(fSchools.code.value,fSchools.name.value,fSchools.des.value,fSchools.UserFile.value,fSchools.hddID.value,fSchools.hddFile.value);" value="แก้ไข"/></td>
      </tr>
    </table>
 </form>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
      <tr>
        <td><div id="group_subject"></div></td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

อันนี้คือไฟล์ addGroupSubject.js
function Inint_AJAX() {
 try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");  } catch(e) {} //IE
 try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE
 try { return new XMLHttpRequest(); } catch(e) {} //Native Javascript
 alert("XMLHttpRequest not supported");
 return null;
};

var req = Inint_AJAX();

function chknull(){
if(document.fSchools.code.value==""){
  alert("โปรดระบุรหัสกลุ่ม");
  document.fSchools.code.focus();
 }else if(document.fSchools.name.value==""){
  alert("โปรดระบุชื่อกลุ่มวิชา");
  document.fSchools.name.focus();
 }else if(document.fSchools.des.value==""){
  alert("โปรดระบุรายละเอียด");
  document.fSchools.des.focus();
 }else if(document.fSchools.UserFile.value.length != 0){
  
  if((document.fSchools.UserFile.value.indexOf(".jpg")==-1) &&(document.fSchools.UserFile.value.indexOf(".gif")==-1)&&(document.fSchools.UserFile.value.indexOf(".bmp")==-1)&&(document.fSchools.UserFile.value.indexOf(".jpeg")==-1)){
   alert("กรุณาเลือกเฉพาะไฟล์ที่อนุญาติเท่านั้น .jpg ,.gif ,.bmp !");
   document.fSchools.UserFile.focus();
  }else{
   addGroupSubject(fSchools.code.value,fSchools.name.value,fSchools.des.value,fSchools.gs_status.value,fSchools.UserFile.value);
  }
  
 }else{
  addGroupSubject(fSchools.code.value,fSchools.name.value,fSchools.des.value,fSchools.gs_status.value,fSchools.UserFile.value);
 } 
}//function chknull(){
 
 
function addGroupSubject(code,name,des,gsstatus,UserFile){ 
req.open("GET","modules/Schools/js/addGroupSubject.php?code="+code+"&name="+name+"&des="+des+"&gsstatus="+gsstatus+"&UserFile="+UserFile);
document.fSchools.btnAddGroupSubject.disabled = true;
document.getElementById("btnAddGroupSubject").value="กำลังบันทึก";
req.onreadystatechange = function() {
if (req.readyState==4) {   
if (req.status==200) {
var ret=req.responseText;

if (ret == "error") {
alert("Error");
} else if (ret == "dup"){
send_group_subject_data();
document.fSchools.btnAddGroupSubject.disabled = false;
alert("รหัสกลุ่มซ้ำ");
} else if (ret == "complete"){
send_group_subject_data();
clear_form();
document.fSchools.btnAddGroupSubject.disabled = false;
document.getElementById("btnAddGroupSubject").value="เพิ่ม";
//alert("เพิ่มข้อมูลแล้ว");
} else {
alert(ret);
}

}
};
req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8");
req.send(null);
}//function addGroupSubject(code,name,des,UserFile){
 
 
function clear_form() {
 //document.fSchools.code.value = "";
 //document.fSchools.name.value = "";
 //document.fSchools.des.value = "";
 //document.fSchools.UserFile.value = "";
 document.getElementById('fSchools').reset();
}

function send_group_subject_data() {
 req.open('GET', 'modules/Schools/js/group_subject_data.php', true);
 req.onreadystatechange = function() {
  if (req.readyState==4) {
   if (req.status==200) {
    var data=req.responseText;
    //alert(data);
    document.getElementById("group_subject").innerHTML=data;
   }
  } else {
   document.getElementById("group_subject").innerHTML='<img src="images/loading.gif" alt="" > <span class="text_ms_san_black">กรุณารอสักครู่</span>';
  }
 };
 req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8");
 req.send(null);
 document.fSchools.btnEditGroupSubject.style.display = 'none';//ไม่ใชว์ปุ่มแก้ไข
};

function delGroupSubject(id,pic,name){
 
 var del = confirm("คุณต้องการที่จะลบ "+name+" ?");
 if(del == true){
   req.open('GET', 'modules/Schools/js/group_subject_data.php?action=del&id='+id+"&pic="+pic, true);
   req.onreadystatechange = function() {
    if (req.readyState==4) {
     if (req.status==200) {
      var data=req.responseText;
      //alert(data);
      document.getElementById("group_subject").innerHTML=data;
     }
    } else {
     document.getElementById("group_subject").innerHTML='<img src="images/loading.gif" alt="" > <span class="text_ms_san_black">กรุณารอสักครู่</span>';
    }
   };
   req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8");
   req.send(null);
 
 }//if(del == true){
 
 
}

function editShowGroupSubject(id,code,name,des,gsstatus,pic){

 document.fSchools.btnAddGroupSubject.style.display = 'none'; //ไม่ใชว์ปุ่มเพิ่ม
 document.fSchools.btnEditGroupSubject.style.display = '';//ใชว์ปุ่มแก้ไข
 
 document.fSchools.hddID.value = id;
 document.fSchools.hddFile.value = pic;
 document.fSchools.code.value = code;
 document.fSchools.name.value = name;
 document.fSchools.des.value = des;
 
 if(gsstatus=="1"){
  document.fSchools.gs_status[0].checked = true;
 }else{
  
  document.fSchools.gs_status[1].checked = true;
 }
 
 
 if(pic){
  document.getElementById("showpic").innerHTML="<img src ='modules/Schools/js/fileupload/" + pic + "'>";
 }
 
}


function editGroupSubject(code,name,des,UserFile,id,oldfile){
 
 
if(fSchools.gs_status[0].checked == true){
var gsstatus ="1";
}else{
var gsstatus ="0";
}
 
 
 req.open('GET', 'modules/Schools/js/group_subject_data.php?action=edit&id='+id+"&code="+code+"&name="+name+"&des="+des+"&UserFile="+UserFile+"&oldfile="+oldfile+"&gsstatus="+gsstatus,true);
 req.onreadystatechange = function() {
    if (req.readyState==4) {
     if (req.status==200) {
      var data=req.responseText;
      //alert(data);
      document.getElementById("group_subject").innerHTML=data;
     }
    } else {
     document.getElementById("group_subject").innerHTML='<img src="images/loading.gif" alt="" > <span class="text_ms_san_black">กรุณารอสักครู่</span>';
    }
   };
 req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8");
 req.send(null);
 
 clear_form();
 document.getElementById("showpic").innerHTML="";
 document.fSchools.btnAddGroupSubject.style.display = '';//ใชว์ปุ่มเพิ่ม
 document.fSchools.btnEditGroupSubject.style.display = 'none';//ไม่ใชว์ปุ่มแก้ไข
}

อันนี้ไฟล์ addGroupSubject.php
<?
header ("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
header ("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
header ("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header ("Pragma: no-cache");
header("Cache-control: private");
header("content-type: text/html; charset=tis-620");

include("../../../class/class.db.ajax.php");
include("../../../class/class.general.php");
include("../../../class/initail.php");
include("../../../class/class.upload.php");
$Path = "fileupload/";


$db = new DB("$hostname","$user","$pass","$dbase");
$num_row = $db->num_rows('*','group_subject',"gs_is ='$code'",null,null,null);

  if($num_row >= 1)
  {
    $dubplicat_email = "dup";
   echo"$dubplicat_email";
  }
  else
  {
  
  
  $detail = ereg_replace('<[^>]*>','',$description);
  

//-----------------------------------ค่าที่ได้จาการ Random --------------------------------------------------------
$length = 18;
$template = "1234567890";
global $template;
       settype($length, "integer");
       settype($rndstring, "string");
       settype($a, "integer");
       settype($b, "integer");
       for ($a = 0; $a <= $length; $a++) {
               $b = rand(0, strlen($template) - 1);
               $number_randxx .= $template[$b];    
    }
//-----------------------------------ค่าที่ได้จาการ Random --------------------------------------------------------
 
   if($UserFile){
 -----------------------------อันนี้เป็นแบบนึง-------------------------------------------------------------------------  
ในส่วนนี้เวลาขึ้นโฮสมันก็ copy ไม่ได้ค่ะ มันบอก  copy(C:\AppServ\www ravel\admin\image\productb5.jpg (สมมติpath ค่ะ)
     $UserFileOriginal = addslashes($UserFile); //C:\AppServ\www ravel\admin\image\productb5.jpg
  
  
  $arryFileDestination =  explode("\",$UserFile);
  
  $arryFileDestinationed = count($arryFileDestination)-1;
  
  $newFile = $number_randxx.$arryFileDestination[$arryFileDestinationed];
  
  copy($UserFileOriginal,"fileupload/$newFile");
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ----------------------------------------ลองใช้อีกแบบก็มีปัญหา Array()------------------------------
  $UserFile =$_FILES['UserFile']['name'];
  $file_type =$UserFile;
 $file_type_length = strlen($file_type) - 3;
  $file_type = substr($file_type, $file_type_length);
  $file_temp = $_FILES['UserFile']['tmp_name'];
  echo $_FILES['UserFile']['tmp_name'];
  print_r($_FILES);
   
   
   
  $newFile =$number_randxx.$_FILES['UserFile']['name'];
  copy($_FILES[UserFile][tmp_name],"modules/Schools/js/fileupload/$number_randxx".$_FILES[UserFile][name]);
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 }
   
   

$result=$db->add('group_subject',array("gs_id"=>"$code","gs_name"=>"$name","gs_des"=>"$des","gs_status"=>"$gsstatus","img"=>"$newFile"));
  
 if ($result) {
  echo "complete";
 } else {
  echo "error";
 }
}
$db->disconnect();
?>


ช่วยหน่อยน่ะค่ะ

29 พ.ค. 2552 1 2,644

ลงโค้ดมาทำไมเยอะแยะ

Ajax ไม่สามารถส่งไฟล์ได้โดยตรง ถ้าอยากอัปโหลดให้ดูที่ GForm
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^