ค่าของ List/Menu

<script>

function find_(product_id_base)
{
 var req;
 if (window.XMLHttpRequest)
  req=new XMLHttpRequest();
 else if (window.ActiveXObject)
  req=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 else{
  alert("Browser not support");
  return false;
 }
 req.onreadystatechange = function()
 {
  if (req.readyState==4) {
   var x=document.getElementById("viewdata");
   x.innerHTML=req.responseText;
   document.getElementById("progress").innerHTML="";
  }
  else{
   var x=document.getElementById("viewdata");
   x.innerHTML="<img src=indicator_mozilla_yellow.gif><br>Please wait...";
  }
 }

   var str=Math.random();
   var querystr="";
   
   querystr+="detail_show.php?pop="+str;
   querystr+="&product_id_base="+product_id_base;
   alert(querystr);
   req.open("GET",  querystr  ,true);
   req.send(null);
 
}


</script>
<form id="frm" name="frm" method="post" action="">
<select name="s" id="s" >
       <?
    require "../function/connectdb.inc.php";
   $sql_pd="select * from  dr_product  ";
   $result_pd=mysql_db_query($dbname,$sql_pd);
   while ($record_pd=mysql_fetch_array($result_pd)){
     $product_id_base=$record_pd[product_id];
     //echo"product_id==>$product_id_main<br>";
     $title_th_base=$record_pd[title_th];
     ?>

    <option value="<?=$product_id_base?>"><?=$title_th_base;?></option>
   <? }?>
     </select>
    <input type="button" name="Button" onclick="find_(<?=$product_id_base?>)" value="ค้นหา" />
   </form>

ต้องการให้กดปุ่ม ค้นหา แล้วส่งค่า product_id_base ไปอีกเพจนึงค่ะ แต่ค่าที่ได้มันกลับเป็น เรคคอร์ดสุดท้ายทุกค่าที่เราเลือกเลยค่ะ
ช่วยหน่อยค่ะ

Thanks ..
28 พ.ค. 2552 1 1,733

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^