ใครพอมี javascript แบบนี้บ้างครับ

คือ มีฟอร์มปรากฎกลางหน้าจอ แล้วพื้นหลังเป็นสีจางๆ เทาๆ ครับ ใครพอมี ช่วยแนะนำหน่อยครับ
02 พ.ค. 2552 2 1,869

ไม่รู้ว่าแบบนี้หรือเปล่า

<title>A simple Ajax like popup - vishalgaurav01@gmail.com</title>
<BODY text=black topMargin=0  rightmargin=3 leftmargin=4>
<style>
.bstyle{          
display: none;
position: absolute;
top: 0%;
left: 0%;
width: 100%;
height: 100%;
background-color: EFEFEF;
z-index:1001;
-moz-opacity: 0.8;
opacity:.80;
filter: alpha(opacity=80);
}
.wstyle {
display: none;
position: absolute;
top: 25%;
left: 25%;
width: 40%;
height: 40%;
padding: 2px;
border: 3px solid #000000;
background-color: white;
z-index:1002;
overflow: auto;
}
</style>

</head>
<body>
<font face=arial size=3><b>
A simple text based window exemple</b></font><br><br><br><br><br><br><br><br>
<font face=arial size=2>
<a href = "javascript:void(0)"
onclick = "document.getElementById('stext').style.display='block';document.getElementById('fade').style.display='block'">

<font color=red>
<!--
//////
/////Put a link here to execute the popup script > > > like click me or something
////
-->

Click me to see popup window</font></a> </font>
<div id="stext" class="wstyle"><table style="font-family: Arial; width: 100%;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align=right>
<a href = "javascript:void(0)" onclick = "document.getElementById('stext').style.display='none';document.getElementById('fade').style.display='none'">
<font face=arial szie=2>X</a></font></td></tr></table></a><font size=2 color=# face=arial>
<!--
//////
/////Write what you want, like html codes, css, java script, images, no need any extra codes, just use simple html codes here
////
-->

Put your code here
</font>
</div><div id="fade" class="bstyle"></div><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>
<table style="font-family: Arial; width: 100%;"  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td bgcolor=#E0ECF7><font size=2><center>ฉ2009 <a href="mailto:vishalgaurav01@gmail.com">Vishal</a></font></center></td></tr></table>
#1

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^