ช่วยดูโคดให้หน่อยนะค่ะ ว่ามันผิดตรงไหนชื่อไฟล์ทำไมไม่ขึ้น

โคดเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์น่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  $lop=0;
 while($lop<$_POST[type_doc_num])
  {
  $lop++;

 $filefrom=$HTTP_POST_FILES['act_file$lop']['tmp_name']; 
 $filename=$HTTP_POST_FILES['act_file$lop']['name'];
 $filetype=$HTTP_POST_FILES['act_file$lop']['type'];
 $filesize=$HTTP_POST_FILES['act_file$lop']['size'];
 $file_type="doc";  

  $exlod_type_file=explode(".",$filename);
  $file_name_ex=$exlod_type_file[0];
  $family_file=$exlod_type_file[1];

 if($file_name_ex) 
 if($file_type=="doc")
    {    
     $check_typ_error=1;
     switch($family_file)
     {
     case "doc":
     $check_typ_error=0;
     break;
     case "docx":
     $check_typ_error=0;
     break;
     case "xls":
     $check_typ_error=0;
     break;
     case "pdf":
     $check_typ_error=0;
     break;
   
     }
    
    }   
      
   if($check_typ_error==1)    
    {
    ?>
   <script language='JavaScript' type="text/javascript">
    alert( 'กรุณาใช้ ประเภทไฟล์ให้ถูกต้อง');
    location ="?quality=<?=$_GET[quality]?>&level_id=<?=$_GET[level_id]?>"
    </script>

    <?
    exit();
    }
        
    if($check_size_error==0)
     {
     $file_name=explode(".",$filename);
     $filenames= $file_name[0];
     $filenameext = $file_name[1];
     $x=false;
     for($i=0; $i<strlen($$filename); $i++){if (substr($$filename,$i,1)=="."){$x=true;$expert_pic_extension="";}elseif($x==true)
     {$expert_pic_extension=$expert_pic_extension.substr($filename,$i,1);}}
     $path="../doc_upload/";//ที่อยู่ไฟล์
     //$filenames=mktime(date("H"),date("i"),date("s"),date("m") ,date("d"),date("Y"));
     $name_file=$filenames.".$filenameext".$expert_pic_extension;
     $filepath=$path.$filenames.".$filenameext".$expert_pic_extension;
     move_uploaded_file($filefrom,$filepath); //copyวางในfoder   
     echo"filepath:$filepath<BR>
"; 
     echo"filenames=$filenames<br>filenameext=$filenameext";
 }    
     $file_id=max_id_tb('file_id','tb_cal_fileupload');
     $res_file_add=insert('tb_cal_fileupload',"'$file_id','$act_id','$filenames','$filenameext','$datetime'");

 

29 เม.ย. 2552 0 1,496
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^