เกี่ยวกับการสร้าง xml โดยใช้ Php ครับ,

คือผมได้เขียนโค้ด ให้ส่งข้อมูล ไปให้กับ Create.php โดย Ajax ครับ โดยค่าที่ส่งไปนั้นประกอบด้วย Path คือ ชื่อ File xml data คือ tagxml ครับ
แต่มันมี Error งง มาก ช่วยดูให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

ส่วนของ Create.php

<?

$strFileName = $_GET['path_xml'];
$data = $_GET['data'];

$objCreate = fopen($strFileName, 'w');
fwrite($objCreate,$data);

?>


ส่วน ของ Ajax ที่ส่งค่า

function xml_test(pForm)
{
if(pForm == "1")
{
var inputs = Group_1.getElementsByTagName( 'input' );

grap = document.getElementById("Graph");
var path_graph = "show_graph.php?data=";
var tbo = document.getElementById("table1");
var path_xml ="x.xml";
}
else
{
var inputs = Group_2.getElementsByTagName( 'input' );

grap = document.getElementById("Graph_2");
var path_graph = "show_graph2.php?data=";
var tbo = document.getElementById("table2");
var path_xml ="x2.xml";
// var path_xml ="/Appserv/www/Project_5209/x2.xml";
}var xml_data ="";

var oTBody = tbo.tBodies[0];
var oRows = oTBody.rows;

for(var i = 0;i < oRows.length;i++)
{

xml_data +="<data>";
for(var j = 0;j < inputs.length; j++)
{
xml_data+="<data_item"+j+">"+oRows[i].cells[j].firstChild.nodeValue +"</data_item"+j+">";
}
xml_data +="</data>";

}

var xml_data = "<?xml version=\"1.0\"?><listData>" + xml_data + "</listData>";
document.getElementById("xml").value = xml_data;

var req = Inint_AJAX();
req.onreadystatechange = function () {
if ( req.readyState == 4 && req.status == 200 ) {

grap.src=path_graph + "" + inputs.length;

}
}
var query = "";
query +="path="+ path_xml +"&data=" + xml_data;
req.open( "GET", "Create_file.php?" + query , true );
req.send( null );
return false;

//var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
//obj = fso.CreateTextFile(path_xml, true)
//obj.writeline(xml_data);

//obj.close();


//alert(inputs.length);
}

หน้าตาของ Eror ครับ

The XML page cannot be displayed
Cannot view XML input using style sheet. Please correct the error and then click the Refresh button, or try again later.


--------------------------------------------------------------------------------

A string literal was expected, but no opening quote character was found. Error processing resource 'http://localhost/Projec...

<?xml version=\"1.0\"?><listData><data><data_item0>2</data_item0><data_item1>3</data_...

ช่วยหน่อยนะครับขอบคุณครับ
23 ก.พ. 2552 1 2,716

Cannot view XML input using style sheet

สงสัยใส่ XML ไว้ใน HTML มั้ง จะแสดงเอกสาร XML ต้องแสดงบน XML เปล่าๆครับไม่ใช่แสดงบน HTML หรือไม่ก็กำหนด header ให้ถูกต้องครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^