แก้ bug ตัวนี้ยังไงดีครับ (พีเอชพีครับ)

ขึ้นมาว่า "Warning:mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysql_result, null given in C:\Appserv\www\cristal\Product\ add_cart.php on line 30" ผมเอาโค้ดตัวที่มีปัญหามาให้ดูด้วยครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับเพราะผมแก้ไม่ออกสักที

<--------shopping_cart.php-------->
<?  include('../../includes/function.php');
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Pragma: no-cache");

?>
<table class=cssTable>
<?
   if(isset($_GET['v']) ){
 $sProduct = "SELECT * FROM tblproduct WHERE  Group_ID = ".$_GET['v']." ORDER BY ProductName";
}else{
    $sProduct = "SELECT * FROM tblproduct  ORDER BY ProductName";
}
$vProduct  = select_data_func($sProduct );
$nProduct  = mysqli_num_rows($vProduct );

if($nProduct  == 0){ ?>
 <tr class='cssContent cssFontMsg'><td align="center">ไม่มีสินค้าในหมวดนี้</td></tr>
<? }else{ ?>
    <tr><td>
    <table width="10%">
    <? $count = 0;
    while($rProduct  = mysqli_fetch_array($vProduct )){ // วนลูปแสดงข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 คอลัมน์
        if($count == 0){ // คอลัมน์ที่ 1 ด้านซ้ายมือ ?>

            <tr><td width="20%">
            <table class=cssSubTable>
            <tr class=cssSubTitle><td colspan="2" height="20px">
          <?=$rProduct ['ProductName']?></td></tr>
            <tr><td rowspan=4 align=center valign=middle>
                <img src='<?="image/Product/".$rProduct ['ProductImage']?>' height="100" border=1/>
          
            ราคา: <?=number_format($rProduct ['ProductPrice'])?> บาท
        <?echo "<input type='button' onclick='getMethod(\"Useful/add_cart.php?cid=".$rProduct['Product_ID']."\");' value='สั่งซื้อสินค้า'/>";?></td></tr>
       
            </table></td>
        <? $count++;
        }else{ // คอลัมน์ที่ 2 ด้านขวามือ ?>

            <td width=20%>
            <table class=cssSubTable>
            <tr class=cssSubTitle><td colspan=2 height="20px">
            <?=$rProduct ['ProductName']?></td></tr>
            <tr><td rowspan=4 align=center valign=middle>
                 <img src='<?="image/Product/".$rProduct ['ProductImage']?>' height="100" border=1/>
          
            ราคา: <?=number_format($rProduct ['ProductPrice'])?> บาท
   <?echo "<input type='button' onclick='getMethod(\"Useful/add_cart.php?cid=".$_GET['cid']."\");' value='สั่งซื้อสินค้า'/>";?></td></tr>
       
            </table></td>
         <? $count = 0;
        }
    } ?>
</table></td></tr>
<? } ?>

 

</table>


<---------------add_cart--------------------->
<? session_start(); include('../../includes/function.php');
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Pragma: no-cache");

$sProduct = "SELECT * FROM tblProduct WHERE Product_ID = '".$_GET['cid']."'";
$vProduct = select_data_func($sProduct);
$aCourse = mysqli_fetch_array($vProduct);?>

 
<?
 if($_GET['mode'] == "pDel"){
 $dProductSale = "DELETE FROM tblproductsale WHERE Sale_ID = ".$_GET['slid'];
 $affect = manage_data_func($dProductSale);
}

/* if($_GET['cid']){ 
$sProductSale = "SELECT * FROM tblproductsale WHERE Personal_ID = ".$_SESSION['ssPerID']." AND SessionID = '".session_id()."'";
$vProductSale = select_data_func($sProductSale);
$nProductSale = mysqli_num_rows($vProductSale);
 }*/

 //f($nProductSale > 0){ ?>

<table class="cssTable" align ="right">
 <tr class=cssSubTitle><th colspan=6>สินค้าที่กำลังสั่งซื้อในขณะนี้</th></tr>
 <tr class=cssTitle>
  <th width='5%'>ลำดับ</th><th width='30%'>สินค้า</th>
  <th width='15%'>ราคา <br/>(บาท)</th><th width='10%'>ลบ</th>
 </tr>
 <? $i = 1; $totalprice = 0;
 while($rProductSale = mysqli_fetch_array($vProductSale)){ 
  $Sale_ID = $rProductSale["Sale_ID"];
  $ProductId = $rProductSale["Product_ID"]; 

  // Select ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

 $sProduct = "SELECT CONCAT(p.FirstName, ' ', p.LastName) AS Name, s.ProductName, s.ProductPrice FROM tblProduct s, tblPersonal p WHERE s.Personal_ID = p.Personal_ID AND s.Product_ID = '$ProductId'";
  $vProduct = select_data_func($sProduct);
  $rProduct = mysqli_fetch_array($vProduct);
  $ProductName = $rProduct["ProductName"];
  $ProductPrice = $rProduct["ProductPrice"]; 
  $totalprice = $totalprice + $ProductPrice;
  if($ProductId == $_GET['cid']){ $msg2 = $ProductName; } ?>
       
  <tr class=cssContent>
   <td align=center><?=$i?></td>
   <td><?=$ProductName?></td>
   
   <td align="right"><?=number_format($ProductPrice)?></td>
   <td align="center">
    <a href="#" onclick="getMethod('<?="Useful/add_cart.php?mode=pDel&srid=".$Sale_ID?>');"><img name="imgDelete" src="image/delete.png" border="0" /></a></td></tr>
 <? $i++;
 } ?>

    <tr class="cssContent cssFontMsg">
     <td colspan="4" align="right">รวม</td>
        <td align="right"><?=number_format($totalprice)?></td>
        <td></td>
    </tr>
 <tr class=cssContent>
  <td colspan="6" align="center">
   <input type="button" value="เพิ่มสินค้า" onclick="getMethod('Useful/shoppingcart.php');" />
   <input type="button" value="ยืนยันการสั่งสินค้า" onclick="window.location.href='product/Useful/ProducPrint.php'" /></th></tr>
 <?php if(isset($msg2) ){ echo $msg2; } ?>
</table>
<?//}?>

17 ก.พ. 2552 2 3,042

ตรวจสอบ query ครับ query คงผิด echo เอา query ไปทดสอบบน phpMyAdmin ครับ

ลองหาอ่านกระทู้เก่าๆดูครับ
#1

ขอบคุณครับ

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^