ขอฟังก์ชั่นคับ....

ขอฟังก์ชั่นที่แปลงค่าตัวเลขเป็นเงินอ่ะคับ(ที่มีคอมม่าอ่ะคับ...)พอเวลาออก report แล้วคาราสินค้าอ่ะคับจะมีคอมม่าแบบนี้อ่ะคับ...(2,300 บาท) หรือจะอย่างไรคับ...ช่วยด้วยนะคับ
12 ก.พ. 2552 3 1,837

หาสิครับ ไม่ยอมหาแล้วมาถาม

ลองค้นหาคำว่า comma บนเว็บครับ
#1

 <?
$number="265,421.25";
$textnum=array("ศูนย์","หนึ่ง","สอง","สาม","สี่","ห้า","หก","เจ็ด","แปด","เก้า");
$text="";
 
echo "<H2>$number</H2>";
$number = str_replace(",","",$number);
$number=number_format($number,2,'.','');
$total=explode(".",$number);
 
if ($total[0]==0) {
$text.=$textnum[0];
} else if($total[0]==1) {
$text.=$textnum[1];
} else {
for($i=0;$i<count($total);$i++) {
$number=$total[$i];
if ($number>=1000000) {
$result=$number%1000000;
$x=($number-$result)/1000000;
$text.="$textnum[$x]ล้าน";
$number=$result;
}  
if ($number>=100000) {
$result=$number%100000;
$x=($number-$result)/100000;
$text.="$textnum[$x]แสน";
$number=$result;
if ($number>=10000) {
$result=$number%10000;
$x=($number-$result)/10000;
$text.="$textnum[$x]หมื่น";
$number=$result;
if ($number>=1000) {
$result=$number%1000;
$x=($number-$result)/1000;
$text.="$textnum[$x]พัน";
$number=$result;
if ($number>=100) {
$result=$number%100;
$x=($number-$result)/100;
$text.="$textnum[$x]ร้อย";
$number=$result;
if ($number>=10) {
$result=$number%10;
$x=($number-$result)/10;
if ($x==1) {
$text.="สิบ";
} else if ($x==2) {
$text.="ยี่สิบ";
} else {
$text.="$textnum[$x]สิบ";
}
$number=$result;
}
if ($number==0) {
$text.="";
} else if ($number==1) {
$text.="เอ็ด";
} else {
$text.="$textnum[$number]";
}
if ($i==0) {
$text.="บาท ";
} else if ($i==1 and $total[1]<>"00") {
$text.="สตางค์ ";
}
} // end for
} // end if
echo "<H2>$text</H2>";
?>

น่าจะประมานนี้นะครับ
 
#2

<?php

$number 
1234.56;

// english notation (default)
$english_format_number number_format($number);
// 1,235

// French notation
$nombre_format_francais number_format($number2','' ');
// 1 234,56

$number 1234.5678;

// english notation without thousands seperator
$english_format_number number_format($number2'.''');
// 1234.57

?>

เหะๆ จากใน help เลยครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^