แบ่งหน้าข้อมูลไม่ได้

การแบ่งหน้าการแสดงผลเป็นหน้า ๆ ด้วยโค้ด php connect โดย Ms sql server ได้ลองเอาโค้ด connect ด้วย  Mysql มาประยุกต์ปรากฏว่ามันไม่แบ่งหน้าให้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร  ขอตัวอย่างประกอบหน่อยจะได้ไหมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าจริง ๆ ค่ะ
24 ธ.ค. 2551 2 2,968

SQL Server ไม่สามารถใช้คำสั่ง LIMIT ได้ครับ ต้องใช้ TOP แทน

SELECT TOP 2 * FROM.......

มีความหมายเหมือนกับ

SELECT * FROM.....LIMIT 2
#1

จากโค้ดนี้จะแก้ไขอย่างไรค่ะ  ไม่รู้จริง ๆ ค่ะได้ลองหลายครั้งแล้ว มันไม่แบ่งหน้าให้แต่นับจำนวนให้แล้ว

<? include("../conn_lee.inc");
  $pagelen = 50;
  $rang = 3;
 
  $page = $_GET['page'];
  if (empty($page))
   {
 $page = 1;
 }
 
 //$sql_list = "select * from ag1";
 //$result = odbc_exec($conn,$sql_list);
    $rs = "select * from ag1";//แบ่งหน้าเหมือน limit ของ mysql
 $result = odbc_exec($conn,$rs);
 $sql_list = odbc_exec($conn, "SELECT count(*) as expr1 FROM ag1") or die (mysql_error());

 
 //odbc_fetch_row($sql_list);
 $num_rows = odbc_result($sql_list, 'expr1'); 

 echo "expr1 :".$num_rows;
 //$totalnumber = $num_rows = odbc_num_rows($result);
 $totalpage = ceil($num_rows/$pagelen);
 echo "<br>totalpage :".$totalpage;
 $goto = ($page-1) * $pagelen;
 //echo "<br>goto :".$goto;
 $start = $page - $rang;
 $end = $page + $rang;
 if($start <=1)
 {
  $start = 1;
 }
 if($end >= $totalpage)
 {
  $end = $totalpage;
 }
 
 $sql = odbc_exec($conn, "SELECT * FROM ag1") or die (mysql_error());
 //$result = odbc_exec($conn,$sql_list);
 
 
 
 $i = 1;
 while($fetch=odbc_fetch_array($result))
  {
  $id_ap = $fetch[id_pb2];
  $branch = $fetch[branch];
 
  $color1 = ($i % 2)?  '#FFDCA8' : '#FFE3BB';
  ?>
    <tr bgcolor="<? echo $color1; ?>" class="smalltxtCopy31">
      <td height="28"  class="type_3">&nbsp;
          <?=$i?></td>
      <td class="type_3">&nbsp;
          <?=$fetch[วันบันทึกนำส่ง]?></td>
      <td class="type_3"><a href="detail_pb2.php?id_pb2=<?=$fetch[id_pb2];?>"target=_blank>
        <?=$fetch[เลขนำส่ง];?>
      </a></td>
      <td  class="type_3"><font  class="type_3">&nbsp; </font>        <?=$fetch[คำนำหน้า]; ?><?=$fetch[ชื่อ]; ?>&nbsp;&nbsp;<?=$fetch[สกุล]; ?></td>
      <td  class="type_3"><font  class="type_3"> &nbsp;
        <?=$fetch[เลขที่บัตร]; ?>
      </font></td>
      <td  class="type_3"><font  class="type_3">&nbsp; </font> <font  class="type_3">&nbsp;</font>
        <font  class="type_3">&nbsp; </font><font  class="type_3">
        <?
 $refin = $fetch[ยอดเงิน];
 $shoo = number_format($refin,2,'.',',');
 echo $shoo;
 ?>

      </font></td>
      <td  class="type_3">
      <font  class="type_3">&nbsp; </font>
      <?=$fetch[วันรับชำระ]; ?></td>
    </tr>
    <?
    $i++;
   }
 ?>
 
</table>
  <table width="727" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td height="18"><? 
echo "<br>";
echo "<font  class='type_2'>พบจำนวนทั้งสิ้น&nbsp;</font><font  class='type_6Copy3'>$num_rows</font><font  class='type_2'>&nbsp;รายการ</font>";
 if($num_rows == "") {
 echo "&nbsp;&nbsp;<font  class='type_6Copy3'>ไม่มีข้อมูล</font>"; }
 
 if ($page > 1) {
 $back = $page - 1;
 echo "&nbsp;&nbsp;<font  class='type_6Copy1'><a href=$PHP_SELF?page=1>"."แรกสุด</a></font>
";
 echo "<font  class='type_6Copy1'><a href=$PHP_SELF?page=".  $back .">ก่อนหน้า</a></font>";
 if ($start > 1) { echo "....."; }
}
For ($i=$start ; $i<=$end ; $i++) {
 if ($i == $page ) {
  echo " <b><font  class='type_6Copy1'>หน้าที่ $i</font></b>";
 } else  {
  echo " <font  class='type_6Copy1'><a href=$PHP_SELF?page=$i>$i</a></font>
";
 }
}
if ($page < $totalpage) {
 $next = $page  +1;
 if ($end < $totalpage) { echo "....."; }
 echo "<font  class='type_6Copy1'><a href=$PHP_SELF?page=".$next.">
ถัดไป</a></font>";
 echo " <font  class='type_6Copy1'><a href=$PHP_SELF?page=".$totalpage.">ท้ายสุด</a></font>
";
}
odbc_close($conn);

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^