GORAGOD

ปรับปรุงระบบค้นหาบนเว็บบอร์ด

แก้ไขในส่วนของบทความไปแล้ว เลยถึงตาของเว็บบอร์ด

ถ้าสังเกตุให้ดี ระบบ cache ทำให้การค้นหา ครั้งที่ 2 เร็วกว่าครั้งแรกหลายเท่า