GORAGOD

การเรียงลำดับข้อมูล ด้วย IP Address

การเรียงลำดับข้อมูลตาม IP Address มักไม่ให้ผลลัพท์ตามความคาดหวัง หากเรียงด้วยคำสั่ง
SORT BY ip
เนื่องจากโดยทั่วไปเรามักเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ในรูปของ ตัวอักขระ (เช่น VARCHAR) ทำให้เราได้ผลลัพท์การเรียงตามอักขระปกติ

My SQL มีคำสั่งสำหรับแก้ปัญหานี้อย่างง่ายๆครับ คือ
SORT BY INET_ATON(ip)